Emekli Maaşına Haciz Gelir Mi?

Emekli Maaşına Haciz Gelir Mi?

emekli maaşına haciz konur mu 2019, 2020

Emekli maaşına haciz gelir mi sorusunun cevabı 5510 kanun numaralı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası  kanunun 93 üncü maddesinde gizli. Devir, temlik, haciz ve kurum alacaklarında zamanaşımı başlıklı 93 üncü maddeye bir göz atalım:

“Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin  uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.” Hükmü yer almaktadır.

Kanundan da anlaşılacağı üzere emekli maaşının Nafaka Borcuna ve SGK alacaklarına her şartta haciz konulabiliyor ama bunların dışındaki tüm borçlara borçlunun muvafakati olmadan haciz konulamıyor."

emekli maaşına haciz 2019, 2020 ? 

Borçlu Alacaklıya Muvafakat Verirse Ne Olur: Kanundan da anlaşılacağı üzere borçlu muvafakat vermemesi durumunda maaşına haciz işlemi uygulanamıyor ama borçlu borcuna karşı alacaklıya muvafakat verirse maaşına haciz işlemi konabilir.

Muvafakat verdim ama geçinemiyorum: Emeklinin muvafakatinden dolayı maaşına haciz konulabilir. Emekli 2004 Kanun Numaralı İcra ve İflas Kanunu’nun Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler Başlıklı 83’üncü maddesine dayanarak geçinemediğini ispat edip şikâyette bulunabilir. Şikâyet neticesinde mahkeme haczin kaldırılması için gerekli incelemeyi yaparak emeklinin geçinemediği yönünde karar verebilir.

emekli maaşı haczedilebilir mi 2019, 2020?

Neden Alacaklılar Emekli Maaşlarına Haciz Uyguluyor: Bazı icra müdürlüklerinin bazı bankalara gönderilen icra yazılarında özensiz davrandıkları görülüyor. İcra müdürlüklerinin bu kanun maddesini bilmemeleri mümkün değil veya bankaların bloke konulan hesapların emekli maaş hesabı olduğunu bilmemeleri de mümkün değil. Peki, çözüm ne diye soracak olursak, İcra Müdürlüklerinin bankalara gönderilen haciz yazılarını daha özenli yazmaları gerekir.-emekli maaşları hariç ibaresi- Yazılan yazının Koyu ve yüksek puntolarla yazılması çözümün parçası olabilir. Bankalarda bloke konacak maaşın emekli maaşı olduğunu göz ardı etmemesi gerekir. Aksi halde gerçekleştirilen işlemin hukuka aykırı olduğunu ve cezai sorumluluk doğurabileceğini bilmeli. Banka ve emekli arasında imzalanan kredi sözleşmesinde bankaların sözleşmeye maaş hesabım haciz edilebilir maddesini koydurdukları görülüyor. Emekli ihtiyacı olduğundan ve sözleşme sayfalarının çokluğundan olsa gerek sözleşmeyi okumuyor ve imza attığı anda maaşına haciz gelebileceğinin muvafakatini vermiş oluyor. Bankaların yapmış olduğu bu işlem kanuna aykırıdır ve alınmış Yargıtay kararları vardır. Yargı kararlarına bakılıp yasal yoldan hak aranabilir. Emeklilerin karşılaşabilecekleri tüm olumsuzluklara rağmen kanunu bilmemiz ve hakkımızı yasal bir şekilde şikâyet yoluyla aramamız en doğru yol olacağı kanaatindeyim.

emekli maaşına haciz gelir mi 2019, 2020?

Emekli Maaşının Kaçta Kaçına Haciz İşlemi Uygulanır: Emekli maaşından sadece "Nafaka Borcuna ve SGK alacaklarına" haciz işlemi uygulanıyor. Haciz uygulanan miktar ise aylık bazda emekli maaşının dörtte biri kadardır. Emeklinin emekli aylığının 2.000,00 TL olduğunu varsayarsak, dörtte biri 500,00 TL eder. Bu demek oluyorki bir ayda en fazla emekli maaşının dörtte biri kesilir.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden yapılan açıklamada: "Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısının bir önceki aya göre yüzde 9 azalarak aylık 173 bin kişi olduğu, yasal takibe intikal etmiş kişi sayısının 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 1.086 bin kişi olduğu" bilgisine yer verildi. (Ekim 2019)
   
Diğer ilgili yazılar