Kredi veya kredi kartı icra takibi

Kredi veya kredi kartı icra takibi

Kredi veya kredi kartı icra takibi 2019, 2020 ?

Kredi veya Kredi kartı kaç ay ödenmezse icra gelir, Kredi veya kredi kartından icra gelir mi, Kredi veya kredi kartı borcu ödenmezse eve icra gelir mi, kredi veya kredi kartı ile  icra borcu ödeme, kredi veya kredi kartı haciz durdurma, kredi veya  kredi kartı borcu icra takibi, kredi veya kredi kartı borcu icra takibi ne zaman başlar, kredi veya kredi kartı borcu icra yasası, kredi veya kredi kartı icra takip süresi, Hangi mallar haczedilemez, kredi veya kredi kartı icra takibi taksitlendirme, kredi veya kredi kartı icra süresi ile ilgili sorularınız  varsa yazımızı okumanızı tavsiye ederim.

Kredi Kartı veya Kredi Borcumu Ödeyemiyorum icra Gelir mi 2019, 2020 ?

Kredi veya kredi kartı borcu kaç ay ödenmezse icra gelir: Kredi ve kredi kartı icra süreci şu şekilde olmaktadır. Kredi veya kredi kartı borcu ödenmezse bankalar alacaklarını tahsil etmek için bazı uyarılardan sonra icra yolunu tercih edeceklerdir. Kredi kartının asgari ödeme tutarı ve kredi taksidini 2 ay üst üste ödenmediği takdirde bankalar yasal takip uygularlar. Yasal takip sürecinde banka ve müşteri anlaşma yoluna gidebilirler. Mesela kredi veya kredi kartı borcunun yapılandırılması istenebilir. Yapılandırma konusunda da uzlaşı olmaması durumunda banka 90 günlük sürenin sonunda kredi veya kredi kartı borcunu Devlet zoruyla tahsil edebilmek için icra dairesine verir dosyayı.

Kredi Kartı veya kredi Borcu Ödenmezse Ne Olur 2019 2020?  

Kredi veya kredi kartından icra gelir mi: Kredi veya kredi kartı borcu icra yasasına göre tahsil edilir. Banka kredi veya kredi kartı borcundan dolayı dosyayı icra dairesine verdiyse icra dairesi borçluya bankaya borcunu ödemesi için ödeme emri gönderir. İcra dairesi borçluya borcunu ödemesi için 10 gün süre verir. Borçlu 10 gün süre içerisinde kredi veya kredi kartı borcunu ödemezse icra dairesi borçluya haciz işlemini başlatır. İcra dairesi haciz işlemini başlattıktan sonra borçludan mal beyanında bulunmasını ister. Kredi veya kredi kartı borçlusu 3 gün içerisinde icra dairesine mal beyanını iletmek zorundadır. Eğer borçlu mal beyanında bulunursa icra dairesi borçlunun malına borcu kadar haciz koyar. İcra dairesi borçlunun maaşına da haciz işlemi koyabilir. İcra dairesi borçlunun maaşının en fazla dörtte birine haciz işlemi koyabilir. Borçlu mal beyanında bulunmaz ise icra dairesi borçlunun varsa tüm malvarlığına haciz koyar. Haciz başlaması durumunda icra dairesi borçlunun evindeki tüm mallara haciz uygulayamaz. Borçlunun kendisinin veya varsa ailesinin temel yaşamı için kullandıkları mallara haciz konamaz.

Kredi Kartı veya Kredi Yasal Takip Kaldırma Nasıl Olur 2019, 2020 ?

Kredi veya kredi kartı ile icra borcu ödeme: Kredi kartı ile icra borcu ödeme mümkün hale geldi. Adalet Bakanlığı tarafından 27.05.2016 tarihinden itibaren icra dosyalarına kredi kartı ile tek çekim veya taksitli olarak ödeme kolaylığı getirildi. Kredi kartı ile icra borcu ödemek istenirse “vatandaş.uyap.gov.tr” internet adresine girerek sisteme e-devlet şifre, elektronik imza veya mobil imza ile giriş yapılabilir.

Kredi Kartı veya Kredi Takip Süreci Ne Zaman Biter 2019, 2020 ?

Kredi veya kredi kartı icra durdurma: Kredi veya kredi kartı icra durdurma iki şekilde mümkün olabilmektedir. Birincisi, kredi veya kredi kartı borcunuzun tamamını ödemeniz durumunda. İkinci seçenek ise alacaklıya karşı haciz durdurma davası açmaktır. Mahkemeye haczi durdurabilecek yasal nedenleri sunarak mahkeme kararıyla haciz işlemi durur.

Kredi veya kredi kartı borcu ödenmezse eve icra gelir mi 2019, 2020 ? 

Alacaklının avukatı istemesi durumunda eve haciz gelir çünkü icra ve iflas kanununda borçtan dolayı borcunun evine haciz gelebileceğiyle ilgili hüküm var. Daha önce icra ve iflas kanununa dayanarak icra ve haciz adlı makale yazmıştık. Yazdığımız makalede eve haciz gelir mi diye bir paragrafa yer vermiştik. Faydalı olabileceğini düşündüğüm için paragrafı buraya da yerleştiriyorum: “Burada önemli olan şey alacaklının borçlunun evine haciz konmasını avukattan istemesidir. Evin tahliyesine ve alacaklıya teslimine karar verilen ilamın icra dairesine tebliğ edildiğinde icra müdürü borçluya evi 7 gün içinde teslim etmesini ister. Borçlu evi işgal etmeye devam ederse ilam zorla yerine getirilir. Ev alacaklıya teslim edildikten sonra borçlu eve tekrar girerse icra dairesi tarafından herhangi bir bildirime gerek duymadan borçlu zorla çıkarılır. Ev içerisinde bulunan bazı eşyalar ilam da yer almayabilir. İlamda yer almayan eşyalar borçluya verilir. Borçlu yoksa vekiline veya yakın akrabalarına verilebilir. Bunlardan da kimse yoksa masrafı alacaklı tarafından karşılanmak üzere eşya emin bir yere konulur veya alacaklı tarafından saklanır. İcra dairesi borçluya eşyanın mahallinde ise 5 gün, mahalli dışındaysa 30 gün süreli tebligat yapar. Buna rağmen borçlu eşyayı almaktan imtina ederse icra dairesi eşyaları satar kazanılan paradan masrafları karşılar fazla para kalırsa adalet bakanlığı tarafından gösterilen bir hesaba borçlu adına yatırır.”

Hangi mallar haczedilemez: İcra ve iflas kanununun 82 nci maddesinde hangi malların haczedilemeyeceği belirtilmiştir. Bunlar: 1) Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar. 2) Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini
sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya. 3) para, kıymetli evrak, altın gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere , borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri. 4) Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alat ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları. 5) Borçlu ve ailesinin idaresi için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları. 6) Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yatacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsul için lazım olan tohumluğu. 7) Borçlu bağ, bahçe veya sevze veya yetiştiricisi ise kendisinin veya ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için
lüzumlu bulunan alat ve edevat, geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları. 8) Borçlar kanunun 510 uncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar. 9) Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malül olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerin birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri, Askeri malüllerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri. 10) Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret, ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar. 11) Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrının kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar. 12) Borçlunun haline münasip evi. 13) Öğrenci bursları.

Kredi Kartı veya Kredi Borcu Avukat Masrafı Ne Kadar 2019, 2020 ?

Kredi veya kredi kartı icra masrafları: İcra ve iflas kanununun harçlar başlıklı 15 inci maddesinde "icra ve iflas harçlarını kanun tayin eder. Kanunda hilafı yazılı değilse, bütün harç ve masraflar borçluya ait olup neticede ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın tahsil olunur" hükmü yer almaktadır. İcra ve iflas kanununun takip masrafları başlıklı 59 uncu maddesinde "takip masrafları borçluya aittir" hükmü yer almaktadır. Kanun maddelerinden de anlaşılacağı gibi kredi veya kredi kartı icra masrafları borçluya aittir.

Kredi veya kredi kartı icra takibi taksitlendirme: Borçlu ödeyemediği kredi veya kredi kartından dolayı malları hacz edilecek duruma geldiyse icra ve iflas kanunu borçluya borçlarını taksitle ödeyebilme imkanı sunuyor. İcra ve iflas kanununun taksitle ödeme başlıklı 111 inci maddesinde "borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur. Borçlunun kafi miktar malı haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan aya verilmesi ve müddetin üç aydan fazla olmaması şarttır. Taksitlerden biri zamanında verilmezse icra muamelesi ve süreler kaldığı yerden devam eder" hükmü yer almaktadır.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden yapılan açıklamada: Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2019 yılının ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artarak 599 bin kişi olduğu, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısının ise aynı dönemde yüzde 26 oranında artarak 740 bin kişi olduğu bilgisine yer verildi. (Ekim 2019)