Aciz vesikası nedir?

Aciz vesikası nedir?

Aciz vesikası nedir?

Aciz vesikası:
İcra dairesi tarafından verilen resmi belgedir. Borçlunun kanuni yönden takipte olan borcunu ödemeye yetecek kadar malı bulunmadığını ifade eder. Kesin vesika ve geçici vesika olmak üzere iki tür aciz vesikası vardır. Kesin vesika: Borçlunun borcunu kısmen veya tamamen ödeyecek mal varlığının bulunmadığını kesin olarak gösterir. Geçici vesika: Borçlunun yeterli malı bulunmaması halinde haczedilmiş mallarına biçilen değerle toplam borç miktarı arasındaki farkı ifade eder. Borçlunun malları satıldıktan sonra geçici aciz vesikası geçerliliğini kaybeder.