Kredi borcundan dolayı emeklinin emekli maaşına haciz konur mu?

Kredi borcundan dolayı emeklinin emekli maaşına haciz konur mu?

Kredi borcundan dolayı emeklinin emekli maaşına haciz konur mu?

5510 kanun numaralı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası  Kanunun 93 üncü Maddesinde;  “Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin  uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.” Hükmü yer almaktadır.

 
Kanundan da anlaşılacağı üzere emeklinin nafaka ve sgk borçlarına haciz konulabilir ama bunların dışındaki emeklinin tüm borçlarına emeklinin muvafakati olmadan haciz konulamaz.

Emekli  muvafakat verirse maaşına haciz gelir mi?

Burada önemli olan husus emeklinin alacaklıya muvafakat verme durumudur. Emekli, alacaklıya muvafakat vermemesi durumunda emeklinin maaşına haciz işlemi uygulanamaz. Ama emekli borcuna karşı alacaklıya muvafakat verirse emekli maaşına haciz işlemi konur.
 

Emekli maaşının ne kadarına haciz işlemi uygulanır?

Yukarıda belirttiğimiz gibi emekli maaşından sadece "Nafaka Borcuna ve SGK alacaklarına" haciz işlemi uygulanır. Haciz uygulanan miktar ise aylık emekli maaşının dörtte biri kadardır. Emeklinin emekli aylığının 2.000,00 TL olduğunu düşünürsek, dörtte biri 500,00 TL eder. Bu demek oluyor ki bir ayda en fazla emekli maaşının dörtte biri kesilir.


Benzer Haberler