Emekli maaşına nafaka borcundan dolayı nafaka haczi konur mu?

Emekli maaşına nafaka borcundan dolayı nafaka haczi konur mu?

Emekli maaşına nafaka borcundan dolayı nafaka haczi konur mu 2020

Emeklinin, eşine ve çocuklarına nafaka borcu varsa emekli maaşından nafaka haczi uygulanıp uygulanmayacağının cevabı 5510 kanun numaralı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası  kanununun 93 üncü maddesinin Devir, temlik, haciz ve kurum alacaklarında zamanaşımı başlıklı maddesinde.

Bu maddede: “Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin  uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.” Hükmü yer almaktadır.

Kanundan da anlaşılacağı üzere nafaka borçları dışında haczedilemez hükmü var. Yani kişinin emekli maaşına nafaka borcundan dolayı haciz işlemi uygulanır.

Nafaka borcu maaştan nasıl kesilir 2020

4857 Kanun Numaralı İş Kanununun Ücretin Saklı Kısmı Başlıklı 35 inci maddesindeİşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.” Hükmü yer almaktadır.

Kanundan da anlaşılacağı üzere nafaka borcu alacaklıları her halükarda nafaka borcu alacaklarını alabilmektedirler.

Nafaka Borcu Ödememenin Cezası Nedir 2020

2004 Kanun Numaralı İcra Ve İflas Kanununun Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası başlıklı 344 üncü Maddesinde Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir. Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonu-na bırakılabilir.” Hükmü yer almaktadır.

Kanun koyucu nafaka borcu alacaklısının şikâyeti üzerine nafaka borcunu ödemeyene üç aya kadar tazyik hapsine karar verir. Nafaka borçlusu yükümlülüğünü yerine getirdiği takdirde tahliye olur.   

Nafaka Nedir 2020

Boşanma davasının sürme aşamasında veya boşanma davasının sonucunda maddi anlamda olumsuzluk yaşayan kişiye mahkeme kararıyla her ay belirli bir miktar para ödenmesine nafaka denir.

Nafaka Borcunun Özellikleri Nelerdir 2020

Nafaka borcu kişisel bir borçtur. Nafaka mahkeme yoluyla talep edilebilir. Nafaka borcu başkasına devredilemez. Nafakada zamanaşımı yoktur. Nafaka miktarı anlaşma yoluyla sözleşmeye bağlanabilir. Nafaka haczedilemez. Eşlerin bir araya gelmesiyle aile birliğini tekrardan devam ettirmeleri durumunda nafaka sona erer.

Nafaka çeşitleri nelerdir 2020

Yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, tedbir nafakası ve yardım nafakasıdır.